Definicje

wycena nieruchomości

Rzeczoznawca majątkowy

Wycena maszyn i urządzeń

Biegły sądowy

Wycena nieruchomości

W myśl Art.150.
1. Ustawy o gospodarce nieruchomości: „W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się:

l

określenia wartości rynkowej

l

określenia wartości odtworzeniowej

l

ustalenia wartości katastralnej

l

określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach

2. Wartość rynkową określa się dla nieruchomości, które są lub mogą być przedmiotem obrotu.

3. Wartość odtworzeniową określa się dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być przedmiotem obrotu rynkowego, a także jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.

Wartość rynkową nieruchomości

stanowi:

l

szacunkowa kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za nieruchomość w transakcji sprzedaży zawieranej na warunkach rynkowych pomiędzy kupującym a sprzedającym, którzy mają stanowczy zamiar zawarcia umowy, działają z rozeznaniem i postępują rozważnie oraz nie znajdują się w sytuacji przymusowej.

l

wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia.

Rzeczoznawca majątkowy

Jest to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Infrastruktury lub jego poprzedników prawnych w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Uprawnienia zawodowe uzyskuje się przez zdanie egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Aby być dopuszczonym do postępowania kwalifikacyjnego, którego częścią jest egzamin, należy posiadać wykształcenie wyższe. Oprócz tego należy mieć ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości. Obowiązek ten nie dotyczy osoby, która ukończyła studia wyższe o programie zgodnym z minimami programowymi dla studiów podyplomowych. Stosowne minimum programowe określa minister właściwy ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej – obecnie minister infrastruktury. Należy także odbyć półroczną praktykę zawodową

Rzeczoznawca majątkowy

W myśl Art.174.
1. Ustawy o gospodarce nieruchomości Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:

l

rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku

l

efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju

l

skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych

l

oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali

l

bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości

l

określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora

l

wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości

l

wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Wycena maszyn i urządzeń

W prawie Polskim brak jest podstaw prawnych regulujących metodykę wyceny maszyn i urządzeń. Podstawami metodycznymi sporządzanych opinii stanowić mogą m.in. regulacje standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych opisane w:

l

Europejskich Standardach Wyceny 2012. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2013 (EVS 2012),

l

Międzynarodowych Standardach Wyceny 2011. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2012 (IVS 2011),

l

Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny (PKZW) wydanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM) obejmujących standardy zawodowe oraz Noty Interpretacyjne. W szczególności wykorzystano standardy: KSWP „Wartość rynkowa” oraz KSWP 3 „Operat szacunkowy” wykorzystane, jako zasady dobrej praktyki zawodowej uzgodnione merytorycznie w środowisku zawodowym rzeczoznawców majątkowych,

l

Standard VI.1 – Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością,

l

lub standardy i metodologia sformułowana i opisana przez organizacje stowarzyszające rzeczoznawców ds. wyceny maszyn i urządzeń jak np. American Society of Appraisers [USA].

Biegły sądowy

Osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy. W skrócie często nazywany biegłym. Biegłym sądowym w sprawie może być wyznaczona przez sąd:

l

Osoba figurująca na liście biegłych prowadzonej przez prezesów sądów okręgowych (tzw. biegły z listy)

l

Inna osoba, ale o której wiadomo, że posiada odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie nauki (tzw. biegły ad hoc)

l

Instytucja naukowa lub specjalistyczna (tzw. biegły instytucjonalny)

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

l

Korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich

l

Ukończyła 25 lat życia

l

Posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona

l

Daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego

l

Wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym

l

Posiadane wiadomości specjalne wykaże dokumentami lub innymi dowodami (ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do prezesa sądu okręgowego).

Decyzję o ustanowieniu biegłym lub o odmowie ustanowienia biegłym sądowym wydaje Prezes Sądu Okręgowego. Ustanowienie biegłym uprawnia po złożeniu przyrzeczenia do wydawania opinii na zlecenie sądu lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. Wydając opinię biegły używa tytułu „biegły sądowy” z oznaczeniem specjalności oraz sądu okręgowego, przy którym został ustanowiony.

Zapraszam do kontaktu

Masz pytania dotyczące wyceny? Zadzwoń lub napisz, a My chętnie udzielimy dodatkowych informacji

Adres

ul. Kubusia Puchatka 8/21,
05-800 Pruszków

Telefon

l

Napisz do nas